ΑΠΟΦΘΕΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΚΕΨΕΙΣ ΠΟΥ ΜΕ ΣΥΓΚΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΜΕ ΕΜΠΝΕΟΥΝ
Αν ένας καλλιτέχνης εστιάζει σε μια προνομιούχα στιγμή, δεν το κάνει για να την αναπαραγάγει, αλλά για να την μεταμορφώσει.
Andre Malraux
Η τέχνη είναι σε θέση να μας κάνει να καταλαβαίνουμε μέσω της ευαισθησίας όσα δεν είμαστε ικανοί να καταλάβουμε μέσω της αντίληψης.
Roberto Rossellini
Δεν ξέρω αν δουλεύω τόσο για να κάνω κάτι, όσο για να καταλάβω γιατί δεν μπορώ να κάνω αυτό που θα ήθελα…
Alberto Giacometti
Η καλλιτεχνική δημιουργία είναι εξ ορισμού μια άρνηση του θανάτου. Είναι επομένως αισιόδοξη, ακόμα και αν στην έσχατη περίπτωση ο καλλιτέχνης θεωρηθεί τραγικός.
Andrei Tarkovsky
Αυτό που κάνει μια φωτογραφία να λειτουργεί είναι η ένταση ανάμεσα στη φόρμα και στο περιεχόμενο. Στα καλύτερα έργα συνυπάρχουν, αλλά στα πιο ενδιαφέροντα η απειλή του ενός να ξεπεράσει το άλλο είναι αυτό που κάνει το έργο σε μεγάλο βαθμό να έχει ένταση και ενέργεια. Το μέγεθος τού κινδύνου καθορίζει την ποιότητα τού προβλήματος.
Garry Winogrand
Όταν μιλούμε για την αγάπη του παρελθόντος, χρειάζεται προσοχή: για την αγάπη της ζωής πρόκειται. Η ζωή βρίσκεται περισσότερο στο παρελθόν παρά στο παρόν. Όταν αγαπάμε τη ζωή αγαπάμε το παρελθόν, γιατί είναι το παρόν όπως έχει επιζήσει μέσα στην ανθρώπινη μνήμη.
Marguerite Yourcenar
To ύφος είναι για τον συγγραφέα, όπως και το χρώμα για τον ζωγράφο, θέμα όχι τεχνικής αλλά οράματος. Είναι η αποκάλυψη, που θα ήταν αδύνατη με μέσα ευθέα και συνειδητά, της ποιοτικής διαφοράς που υπάρχει ανάμεσα στο πώς στον καθένα μας παρουσιάζεται ο κόσμος, διαφορά που αν δεν υπήρχε η τέχνη, θα έμενε το αιώνιο μυστικό του καθενός μας.
Marcel Proust
Μου πήρε αρκετά χρόνια να συνειδητοποιήσω ότι είμαστε υπεύθυνοι για την προσωπική μας καλλιέργεια και ότι δεν υπάρχει θεσμοθετημένη παιδεία, ικανή να μας δώσει εκείνη τη μόρφωση που θα μας ανοίξει τις πόρτες της απόλαυσης. Η απόλαυση που έρχεται μέσω των αισθήσεων είναι σχετικά ευκολότερη και πιο αυτόματη, αλλά αδυνατίζει και εξαντλείται μέσα από την επανάληψη. Η πνευματική απόλαυση έχει κι αυτή ως αφετηρία τις αισθήσεις, αλλά επιμηκύνεται και διογκώνεται με την άσκηση στην οποία εμείς υποβάλουμε τον εαυτό μας. Αυτό που συνήθως κανείς δεν μας εξηγεί εγκαίρως είναι ότι η ανάγκη για την πνευματική απόλαυση θα προκύψει από δική μας επιθυμία και όχι ως στόχος για την επίτευξη κάποιου άλλου χρήσιμου αποτελέσματος. Κανένα έξω από εμάς κίνητρο δεν είναι ικανό να μας δείξει τον δρόμο της απόλαυσης και να μας κρατήσει σε αυτόν. Μόνο η ίδια η απόλαυση.
Η ευφυΐα που απαιτείται για την τέχνη δεν έχει να κάνει με τον δείκτη νοημοσύνης. Είναι ένα πολύ πιο σύνθετο προσόν που ορίζεται από την αντίληψη και την ευαισθησία. Και δύσκολα μετριέται. Επομένως μια καλή φωτογραφία αποδεικνύει την ύπαρξη μιας, ιδιότυπης έστω, ευφυΐας.
Ο φωτογράφος πρέπει να σεβαστεί αυτό που βλέπει, να ακολουθήσει την πρώτη του εντύπωση, και να το δείξει με τρόπο πανηγυρικά άμεσο. Να μην το καλύπτει με περίεργες φόρμες και να μην κρατάει αποστάσεις από αυτό.
Για να βρούμε το δικό μας ύφος, τη δική μας γλώσσα, πρέπει να μην κάνουμε προσπάθεια γι’ αυτό, αλλά να της δώσουμε την ευκαιρία να αποκαλυφθεί. Η αγωνιώδης προσπάθεια για πρωτοτυπία ουδέποτε θα μας βοηθήσει.
Στην πραγματικότητα όμως ένας ειλικρινής και πραγματικός καλλιτέχνης ουδέποτε νιώθει πετυχημένος. Διότι όσο εξελίσσεται ως δημιουργός, τόσο απαιτεί από τον ίδιο του τον εαυτό την εξέλιξη του, αφού στην ουσία τον εαυτό του ανταγωνίζεται.
Η φωτογραφία μας τρομάζει και ταυτόχρονα μας γοητεύει ακριβώς επειδή κτίζεται με αποκλεισμούς, αφαιρέσεις, υπερβάσεις, αλλά απεικονίζει την πραγματικότητα με την προσθήκη ενός μυστηρίου. Πιστεύουμε στην αλήθεια των φωτογραφικών πληροφοριών γνωρίζοντας ότι μπορεί να μην είναι εγγυημένα αληθινές. Αυτό όμως που παραμένει και είναι αναπόσπαστο στοιχείο της είναι η αληθοφάνεια τους. Αληθοφάνεια συνυφασμένη με τη φύση του μέσου. Μια αληθοφάνεια πιο δυνατή από την ίδια την πραγματικότητα.
Όταν ο Proust λέει ότι επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πνευματικό αντίστοιχο, εννοεί ότι ύψιστο καθήκον και απόλαυση του ανθρώπου είναι να ανασύρει από μέσα του το πνευματικό αποτύπωμα που αφήνουν οι εντυπώσεις που συλλέγουμε μέσω των αισθήσεων. Αλλά ενώ η ζωή αφειδώς προσφέρει ευκαιρίες συλλογής εμπειριών και εντυπώσεων, και ενώ η σκέψη καλλιεργείται με την επιμονή και την επιμέλεια, η αναζήτηση της πνευματικότητας μέσα μας είναι περισσότερο προϊόν άσκησης, μεθόδου, διαδικασίας και εμμονής.
Πλάτων Ριβέλλης
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

QUOTES AND THOUGHTS THAT INFLUENCE AND INSPIRE ME
If an artist focuses on a privileged moment, it is not to reproduce it, but to transform it.
Andre Malraux
Art is able to make us understand through sensitivity what we are not capable of understanding through perception.
Roberto Rossellini
I don't know if I'm working so much to do something as to understand why I can't do what I would like...
Alberto Giacometti
Artistic creation is by definition a denial of death. It is therefore optimistic, even if in the last case the artist is considered tragic.
Andrei Tarkovsky
What makes a photo work is the tension between form and content. In the best works they coexist, but in the most interesting ones the threat of one overcoming the other is what makes the work largely intense and energetic. The magnitude of the risk determines the quality of the problem.
Garry Winogrand
When we talk about the love of the past, we need to be careful: it is about the love of life. Life is more in the past than in the present. When we love life we love the past, because it is the present as it has survived in human memory.
Marguerite Yourcenar
Style is for the writer, like color for the painter, a matter not of technique but of vision. It is the revelation, which would be impossible by direct and conscious means, of the qualitative difference that exists between how each of us presents the world, a difference that if art did not exist, would remain the eternal secret of each of us.
Marcel Proust
It took me several years to realize that we are responsible for our personal cultivation and that there is no institutionalized education capable of giving us the education that will open the doors of enjoyment. The pleasure that comes through the senses is relatively easier and more automatic, but it weakens and exhausts through repetition. Spiritual enjoyment also begins with the senses, but it lengthens and expands with the exercise to which we subject ourselves. What usually no one explains to us in time is that the need for spiritual enjoyment will arise from our own desire and not as a goal to achieve some other useful result. No motive outside of us is capable of showing us the way of pleasure and keeping us in it. Only the pleasure itself.
The intelligence required for art has nothing to do with IQ. It is a much more complex quality defined by perception and sensitivity. And it's hard to measure. Therefore, a good photograph proves the existence of a genius, albeit peculiar.
The photographer must respect what he sees, follow his first impression, and show it in a solemnly direct way. Do not cover it with strange forms and do not keep distance from it.
In order to find our own style, our own language, we must not make an effort for it, but give it the opportunity to reveal itself. The agonizing effort for originality will never help us.
But in reality, a honest and real artist never feels successful. Because the more he evolves as a creator, the more he demands from himself his own evolution, since in essence he competes with himself.
Photography scares us and at the same time fascinates us precisely because it is built with exclusions, abstractions, transcendences, but depicts reality with the addition of a mystery. We believe in the truth of photographic information knowing that it may not be guaranteed to be true. But what remains and is an integral element of it is their verisimilitude. Verisimilitude interwoven with the nature of the medium. A verisimilitude stronger than reality itself.
When Proust says that he is attempting to create a spiritual counterpart, he means that man's highest duty and enjoyment is to retrieve from within himself the spiritual imprint left by the impressions we collect through the senses. But while life lavishly offers opportunities to collect experiences and impressions, and while thinking is cultivated with perseverance and diligence, the search for spirituality within us is more the product of exercise, method, process, and obsession.
Platon Rivellis

Back to Top